Do insolvence se může dostat každý, kdo není schopen plnit své závazky. Insolvenční návrh se podává u příslušného krajskéhou soudu (městského) dle místa bydliště a insolvenční soud v něm rozhoduje o insolvenci, dle znění zákona o úpadku dlužníka. Soud následně určuje, jakým způsobem bude tento úpadek řešen.

Podání návrhu je poměrně složité. I když je možné na stránkách www.justice.cz stáhnout formuláře k jeho podání, doporučujeme využít služeb společností nebo organizací, které se přímo zpracováním a podáním insolvenčních návrhů zabývá.


Nejčastější formou řešení insolvencí je oddlužení a konkurz.

Oddlužení (osobní bankrot) je způsob, kdy se úpadek dlužníka řeší tak, aby nezajištění věřitelé byli uspokojeni nejméně ve výši 30% svých dluhů a zajištění v zásadě zcela zpeněžením předmětu zajištění (např. nemovitosti). Časový horizont je stanoven na 5 let a poté je dlužník od svých dluhů osvobozen.   

Zjednodušeně řečeno musí dlužník do 5 let zaplatit alespoň 30 % svých dluhů a dluhy zajištěné nemovitostmi. Poté mu je zbytek dluhů "odpuštěn". 

Je potřeba ale nezapomenout, že k pravidelným měsíčním splátkám, které v souhrnu musí dát minimálně 30 % za 5 let, je potřeba platit insolvenšnímu správci taktéž měsíční poplatek za jeho práci. Ten je ve výši 1.089 Kč. I tuto částku je tedy potřeba počítat ke splátce, po jejímž odečtení musí zůstat dlužníkovi zákonem předepsané minimum. To je odvislé např. i od počtu vyživovaných potomků. Správce si bere svoji odměnu za správu oddlužení nebo konkurzu (zde je odměna daná zákonem v procentech). 

Konkurz je poměrně radikálnější řešení úpadku. Dojde k prodeji veškerého majetku dlužníka k uspokojení věřitelů. Neexistuje zde tedy žádný minimální limit a doba splácení dluhů. Veškerý prodej je prováděn okamžitě podle zákona. Konkurz by se tak dal svým postupem a výsledkem přirovnat také k exekuci.Pokud má dlužník takové dluhy, že je není schopen uspokojit z prodeje svého majetku, zůstávají mu dluhy i po skončení konkurzu.


Pokud je dlužník vlastníkem nemovitosti, insolvenční soud nařídí její prodej. Pokud vázne na nemovitosti zástavní právo nebo exekuce, budou nejdříve tyto uspokojeny v celé nebo maximální možné výši (postup a rozdělení specifikuje zákon) .  

Takto prodáváná nemovitost se většinou prodává v podobném režimu jako nemovitost dražená v rámci exekučního řízení. Dojde tedy ke značnému snižení prodejem získaných finančních prostředků. Pokud se však nemovitost nabídne na volném trhu, je její cena značně vyšší a dojde tím nejenom k uspokojení většího množství věřitelů, ale případně také k finančnímu zůstatku pro samotného dlužníka.

Důležitá je tedy práce insolvenčního správce. Je potřeba s ním komunikovat a danou problematiku řešit. Jeho rozhodnutí, jak postupovat a jak prodej majetku řešit, ovlivňuje celkový výsledek a výši prodejem získané finanční částky.   

S prodejem nemovitostí v rámci exekučních a inslovenčních řízení máme dlouholeté zkušenosti a služby v této oblasti poskytujeme na nejvyšší úrovni.